Projekty opakowań czterech smaków krówek dla Cukierni „Alicja”

Muuuu………………

Muuusi­cie ich spró­bo­wać! 4 sma­ków (mlecz­nych, mio­do­wych, kaka­owych i sło­nego kar­melu) stwo­rzo­nych z wielką pasją przez rodzinną cukier­nię „Ali­cja”, w któ­rej kul­ty­wo­wane są tra­dy­cyjne recep­tury mistrzów cukier­nic­twa („Pro­dukt Pol­ski”). Nas od razu urzekł ich smak i cią­gut­kowy cha­rak­ter, koja­rzący się z cza­sami naszego dzie­ciń­stwa. Ale też wyjąt­kowo miła współ­praca z Wła­ści­cie­lami cukierni, któ­rzy będąc pro­fe­sjo­na­li­stami w swo­jej dzie­dzi­nie, cał­ko­wi­cie zaufali naszym umie­jęt­no­ścią w pro­jek­to­wa­niu opa­ko­wań i dali nam zupełną swo­bodę dzia­ła­nia.

Usługi

  • Opakowania

  • key visual

  • Katalog, wizytówki

Dla­tego sta­ra­li­śmy się stwo­rzyć opa­ko­wa­nia, po które po pro­stu muuuusi­cie się­gnąć!
Kolo­ry­styka od razu koja­rzy się z danym sma­kiem, a wesołe posta­cie kró­wek mają też zachę­cić do się­gnię­cia po nie naj­młod­sze poko­le­nie i roz­sma­ko­wa­nia się w tra­dy­cyj­nych pol­skich sło­dy­czach.

Teraz tra­dy­cyjne pol­skie krówki w zupeł­nie nowej odsło­nie będą pod­bi­jać kilka zagra­nicz­nych ryn­ków, a my już nie możemy się docze­kać pracy nad opa­ko­wa­niami do pozo­sta­łych sma­ków (w przy­go­to­wa­niu nowa, wyjąt­kowa wer­sja dla vegan). Smacz­nego!!!

A jak już otworzycie opakowanie, to w środku znajdziecie wesołe owijki naszego projektu.
Firma zleciła nam również stworzenie katalogu produktów oraz wizytówek firmowych, pasujących do nowego stylu opakowań.

Używamy ciasteczka